RECHPACK KORUMA PAKETİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

RECH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBİLG. VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER İTH.İHR.LTD.ŞTİ.

KÜKÜRTLÜ MAH.MUDANYA CAD.A BLOK APT. NO:67 B OSMANGAZİ/BURSA

1.SÖZLEŞMENIN KONUSU

HepsiBurada.com e-ticaret sitesinden yapılansatışla eş zamanlı akdedilen bu sözleşme ile RECH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ (Yüklenici), satışfaturasında gösterilen oyun konsolu (Cihaz) Sözleşmede belirlenen koşullarla; bozulmuş ya da hasar görmüş ise tamir etmeyi, onarılmayacak durumda ise aynı ürün ile değiştirilmesini taahhüt eder.

2.SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşmenin süresi, fatura tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Ancak, Yüklenici tarafından yapılan tamir nedeniyle garantisini kaybetmiş Cihazda, garanti kapsamında ortaya çıkan ariza için Yüklenicinin taahhüdü, fatura tarihinden itibaren 2 (iki) yıl devam eder.

3.TEMİNAT KAPSAMI

a) Fatura tarihinden başlamak kaydı ile ilk 1 (bir) yıl içerisinde paket içeriğinde bulunancihazın ani ve beklenmedik bir olay neticesinde kazaen zarara uğraması halinde yıllık azami 2 (iki) defa ile sınırlı olmak üzere bedelsiz ve herhangi bir muafiyet uygulanmaksızın onarılması;

b) Fatura tarihinden başlamak kaydı ile ilk 1 (bir) yıl içerisinde ürünün ani ve beklenmedik bir olay neticesinde onarılamayacak şekilde kazaen zarara uğraması halindesözleşme süresince bir defa ile sınırlı olmak üzere 15(onbeş) işgünü içerisinde kapsam dahilindeki ürünün piyasadaki  aynı marka ve model bir ürünle ikamesi.

c) Deprem, fırtına, ve/veya kasırga, yangın, sel, yıldırım düşmesi ve her türlü doğal afet, hayvan veya her türlü haşerat istilası veya izinsiz kullanım dahil olmak üzere kazaların yol açtığı hasarlar yıllık bir defa ile sınırlı olmak üzere ve kapsam dahilindeki ürünün piyasadaki  aynı marka ve model bir ürünle ikamesi.

d) Gasp/Aşırma/Yankesicilik / Kapkaç: Kamuya açık olan ve kişiye ait ve özel olmayan alanlarda (park, otobüs, dolmuş, kafe, AVM, konser alanı, ofis vb.) müşterinin bilgisi ve rızası olmaksızın, değişik usul ve yöntemlerle, yapılacak hırsızlıklar yıllık bir defa ile sınırlı olmak üzere ve kapsam dahilindeki ürünün piyasadaki  aynı marka ve model bir ürünle ikamesi.

e)Ürünün aynı marka ve modelinin piyasada bulunmaması durumunda, müşteriye ürünün özellikleri ile aynı, eşdeğer ürün tedarik edilecektir.

4.TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDA KALAN HALLER

a) Yetkisiz servislerde onarım yahut müşteri tarafından onarım, tadilat ve her ne nedenle olursa olsun ürüne yapılan müdahaleler,

b) Her türlü kaybetme hali, kaybolmalar. Halka açık yerlerde açıkta bırakılan, unutulan ürünler.

c)Aile bireylerinin veya birlikte yasadığıdiğerkişilerinyaptığı (eş, çocuk veya ana-baba) hareketler sonucu oluşan dolandırıcılıktan kaynaklanan hasarlar.

d) Satın alınan paket içeriğinde bulunan promosyon ürünler teminat kapsamı dışındadır.

5. CİHAZI GÖZDEN GEÇİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Müşteri, yeni satın alışmış veya onarılmış ürününün tesliminden sonra Cihazı derhâl gözden geçirmek ve ayıpları varsa bunları en geç 48 (yetmişiki) saat içinde Yükleniciye bildirmek zorundadır. Aksi takdirde Cihazı teslim edildiği şekliyle kabul etmiş sayılır. Ancak, usulü gözden geçirme sırasında fark edilemeyecek olan ayıplar için Yüklenicinin sorumluluğu devam eder.

 

6.TAMİR SÜRESİ

Tamir; her ne sebeple olursa olsun bozulmuş ya da hasar görmüş Cihazın onarılarak kullanılabilir duruma getirilmesini ifade eder. Bozulma ya da hasar görme nedeni (afetler, kötü niyetli hareketler vs.) Yüklenicinin taahhüdünü etkilemez.

a)Yüklenici, Cihazı teslim aldıktan itibaren en geç 15(onbeş) işgünü içinde tamiri tamamlar. Kargo operasyon süreci cihaz onarım süresine dahil değildir. Tamire başlanılmasının müşterinin bildirimine bağlı olduğu durumlarda bu sure bildirimden itibaren hüküm ifade eder.

b) Cihaz üzerinde depolanmış veri ve programların tamir nedeni ile kaybından yüklenici sorumlu değildir.

c)Yüklenici, Cihazın tamir edildiğini derhâl Müşteriye bildirir. Müşteri Cihazı kendisi gelip teslim alabileceği gibi Cihazın gönderilmesini de isteyebilir. Cihazın Müşteriye gönderilmesi halinde Yüklenici, Cihazın ne zaman ve ne şekilde gönderildiği konusunda müşteriyi bilgilendirir.

7. ÖZEN VE SADAKAT

Yüklenici, üstlendiği tamir işini Müşterinin menfaatine en uygun şekilde yerine getirir ve Müşteriyi üçüncü kişilere karşı sorumlu tutacak davranışlardan kaçınır.Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunbelirlenmesinde benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranış esas alınır.

8. GENEL HÜKÜMLER

a)Müşteri, beklenmedik bir olay neticesinde 24 saat içinde; kazaen zarara uğrama durumunda ise gecikmeksizin   0850 466 16 00 numaralı çağrı merkezi üzerinden RechBilişim Onarım Merkezine hasarı bildirim yükümlülüğü altındadır. Bildirim yapıldıktan 72(yetmiş iki) saat içerinde müşteri www.rechpack.com üzerinden servis kaydını oluşturmalı ve takiben 48(kırk sekiz) saat içerinde anlaşmalı kargo firmasına teslim etmekle yükümlüdür.

b)Müsteri cihazına 2(iki) yılsatıcı garantisi süresinde ilk 1(bir)yıl içerinde oluşan kullanıcı hatası içermeyen arıza durumunda tedarikçi servis müdahalesi raporlarınıRechBilişim Onarım Merkezi’nin sözleşmede belirtilen adresine göndermekle yükümlüdür.

c) Ürünün orijinal alış̧ faturası veya sureti www.rechpack.com üzerinden servis  kaydı açılması, hasarın veya olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan imzalı beyan.

d)Hırsızlık Yangın doğal afet halinde güvenlik kuvvetleri ve yetkili kurumlar tarafından hazırlanacak tutanak.

e) Yukarıda belirtilen belgeler ve bunlarla sınırlı olmaksızın talep edilebilecek diğer belgeler, hasar talebiyle birlikte RechBilişim Onarım Merkezi’nin sözleşmede belirtilen adresine gönderilmelidir:

f) Cihaz onarımı için verilecek olan lojistik hizmeti RechBilişim tarafından ihbar anında müşteriye bildirilecek kargo firması aracılığı ile sağlanacaktır. Eğer arıza yahut hasar bu sözleşme  ile teminat altına alınan haller dışındaysaRechBilişim söz konusu tamir masraflarından bu sertifika kapsamında sorumlu olmayacaktır.

g)Sözleşme süresi içindeki beyan yükümlülüğü; Sözleşme süresi boyunca, herhangi bir zarardan önce veya sonra bu koruma paketi ile ilgili olarak müşterinin;

• Önemli bir gerçeği veya durumu kasıtlı olarak gizlemiş̧ olması, Sahtecilik amaçlı hareket etmiş̧ olması,


• Yalan beyanda bulunmuş̧ olması halinde, bu sözleşmedendoğan tüm hakları ortadan kalkar.

9.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

a)Müşteri, HepsiBurada.com sitesinde yer alan satıcılardan/hizmet sağlayıcılardan satın aldığı Cihazın kendisine teslimini takiben14 (ondört) gün içinde her hangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yükleniciye yöneltilmiş olması yeterlidir.

b)Sözleşme süresinin dolması, sözleşme devam ederken tarafların anlaşmaları, Cihaza (yetkili servis haricinde) başkası tarafından müdahâlede bulunulduğunun tespiti, Tamir Kabul Etmez Cihazın Müşteri tarafından iadesinin talebi (iade edilmiş Tamir Kabul Etmez Cihazın yetkili serviste onarılması durumu hariç), Cihazın Yüklenici tarafından satın alınması, Cihaz sahibinin değişmesi, Cihazın seri numarasının değiştirilmiş, silinmiş veya bunlara teşebbüs edilmiş olması, Cihaz faturasında değişiklik, düzeltme, karalama gibi tahrifatlara gidildiğinin tespitinde sözleşme son bulur.

c)Sözleşmenin son bulması durumunda, Müşteri tarafından ödenen götürü bedel, cayma hariç, Yüklenicide kalır.

d)Cayma durumunda bedel iadesi Müşteri'nin tamir hizmetini kullanmamış olması şartına bağlıdır.

e)Yüklenicinin cihazı satın aldığı durumlar hariç olmak üzere, sözleşmenin son bulması durumunda Yüklenicinin elinde bulunan Cihaz, derhâl Müşteriye gönderilir. Cihaza başkası tarafından müdahâlede bulunulduğunun ya da Cihazın seri numarasının değiştirilmiş, silinmiş veya bunlara teşebbüs edilmiş olduğunun veya faturada değişiklik, düzeltme, karalama gibi tahrifatlara gidildiğinin tespiti nedeniyle sözleşmenin son bulduğu durumlarda gönderim masrafı Müşteriye aittir.

f)Müşteri, HepsiBurada.com sitesinde yer alan satıcılardan/hizmet sağlayıcılardan satın aldığı Cihazın kendisine teslimini takiben7 (yedi) gün içindeRechpack koruma paketinin aktivasyonunu www.rechpack.comsitesi üzerinden servis kartı üye numarası ve HepsiBurada.com sitesinde yer alan satıcılardan/hizmet sağlayıcılardan satın aldığı Cihazınfaturası ile Aktivasyon yapması gerekmektedir.

g)Müşteri, HepsiBurada.com sitesinde yer alan satıcılardan/hizmet sağlayıcılardan satın aldığı Cihazın kendisine teslimini takiben7 (yedi) gün içindeAktivasyonyapılmadığı taktirde sözleşme son bulur.

 

• Müşterinin, Yükleniciye bildirdiği son adresi tebligat adresidir. Müşteriye karşı yapılacak bildirimlerde esas olan Müşterinin GSM numarası ile iletişim olup, Müşteri tarafından Yükleniciye bildirilen alternatif telefon numarası, faks veya elektronik posta adresi de kullanılabilir.

 

• Müşteri tarafından Yükleniciye yapılacak bildirimler, kural info@rechpack.come-posta adresi, hepsiburada.com aracılığı ile veya 0850 466 16 00 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılır ve tüm konuşmalar kayıt altına alınır. Ancak, fesih ve cayma beyanı, yüklenicinin merkezine gönderilir.

 

11.CİHAZIN KARGOYA VERİLMESİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HASARLAR

 

Cihazın Müşteriye gönderilmek üzere kargoya verilmesinden sonra Yüklenici, Cihazın hasarlanması veya bozulmasına neden olan olaydan sorumlu değildir.

 

12. ŞİKAYETLER

Müşterilerimizevereceğimiz hizmet kalitemizin arttırılması için geri bildirimleriniz bizim için önemlidir. Hasar Hizmetimiz ile ilgili yasamış̧ olduğunuz her türlü probleminiz için web sitemizde (www.rechpack.com) yer alanmüşteri ürün gönderme Servisi aracılığı veya info@rechpack.comadresimize direkt olarak elektronik posta göndererek veya adresimize şahsen gelerek veya telefon ile bizlere ulaşabilirsiniz. Değerligörüşlerinizi bizimle paylaşmanız, hizmet kalitemizin artırılması açısından bizleri mutlu edecektir.

13. UYGULANACAK HUKUK

İşbusözleşme Türk Hukuku dahilinde yorumlanır. Doğabilecek tüm anlaşmazlıklarda, Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

Müşteri Adı ve Soyadı :                                                                                                                              Tarih:   

Müşteri İmzası                                                                                                                                               Kaşe: